Inschrijven

Ben je enthousiast geworden en wil je graag lid worden van onze badmintonclub, vul dan een inschrijfformulier in. Dit formulier kan je gewoon vragen op de donderdagavond als we spelen. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om.

Nadat u een inschrijfformulier heeft ingevuld verzoeken wij u om middels een automatische overboeking de contributie te voldoen. Contributie hoeft pas betaald te worden nadat het lidmaatschap in is gegaan. Normaliter mag u de 1e 4 avonden gratis meedoen om te kijken of badminton iets voor u is en of u Phoenix een leuke club vindt. U hoeft over deze 4 avonden geen contributie te betalen.

De contributie bedraagt 1 april 2024 € 12,50 per maand en dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL25 INGB 0001 7408 17 t.n.v. HBC Phoenix.

Opzegging van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren bij de penningmeester (penningmeester@hbcphoenix.nl).

De kans bestaat dat er incidenteel foto’s op de badmintonbanen worden gemaakt, indien u dit niet wenst dient u dit aan te geven in de opmerkingen van het inschrijfformulier. Deze foto’s kunnen promotiedoeleinden hebben voor onze vereniging. Compromitterende of privé schendende foto’s zullen nooit worden geplaatst.

U verklaart kennis te hebben genomen van de bovenstaande voorwaarden en de verwerkingsactiviteiten die hieronder staan vermeld en gaat hiermee akkoord indien u een inschrijfformulier invult en dit aan ons verstrekt.

Register verwerkingsactiviteiten HBC Phoenix

Dit register is opgesteld om te voldoen aan de verplichtingen van de AVG en wordt bijgehouden door de penningmeester van de vereniging om de ledenadministratie van de vereniging vast te leggen. De vastlegging wordt gedaan voor de juiste inning van contributie en voor aanmelding bij de Helmondse Badmintonbond als bondslid. Tevens dienen de gegevens ter verkrijging van Jeugdsportsubsidie bij de Gemeente Helmond en voor berichtgevingen van het bestuur en de verenigingsactiviteiten.

De vastlegging vindt zowel plaats voor jeugdleden (tot 18 jaar) als voor seniorenleden. Tevens worden de gegevens van alle ereleden bewaard.

Bij inschrijving van nieuwe leden wordt gevraagd naar de voornaam, achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, emailadres en pasfoto. Tevens wordt er ook gevraagd of er bijzonderheden gelden voor het nieuwe lid. Dit laatste is niet verplicht en dient alleen om juist te kunnen handelen als er zich iets voordoet met het lid.

Zodra men zich afmeldt als lid worden op verzoek alle gegevens uit het ledenbestand gewist. Bij de Helmondse Badmintonbond worden wel alle gegevens automatisch gewist. De voor- en achternaam alsmede het emailadres worden verstrekt aan de activiteitencommissie voor het uitnodigen van leden voor speciale activiteiten. Deze vernietigt de gegevens zodra men heeft opgezegd. De voor- en achternaam, telefoonnummer en emailadres van alle competitiespelers worden verstrekt aan de Verenigings Competitie Leiders voor het verstrekken van informatie over competitie en het regelen van invallers. Deze vernietigt de gegevens zodra men heeft opgezegd. De voor- en achternaam, alsmede adres, geboortedatum, geslacht en pasfoto worden aan de Helmondse Badmintonbond verstrekt om deel te kunnen nemen aan de competitie alsmede om aan te melden als bondslid. De voor- en achternaam, alsmede adres en geboortedatum van de jeugd (jonger dan 18 jaar) worden jaarlijks verstrekt aan de Gemeente Helmond ter verkrijging van jeugdsportsubsidie.

De gegevens worden digitaal bewaard op de computer van de penningmeester welke alleen gebruikt kan worden nadat een inlogprocedure is gevolgd. Op het inschrijfformulier wordt aangegeven waarvoor de gegevens gebruikt gaan worden en aan wie deze verstrekt worden, ter accordering dient men hiervoor te tekenen. Voor jeugdleden tekent een van de ouders of verzorgers. Alle gebruikers van deze gegevens hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.